Čišćenje javno prometnih površina

Loading
loading..

Čišćenje javno prometnih površina

 

Pored usluga prikupljanja i odvoza smeća,  radna jedinica Čistoća vrši i usluge pometanja i pranja javnih površina i povremenih čišćenja plaža. Navedena usluga obavlja se na temelju Ugovora o međusobnim pravima i obvezama glede povjeravanja poslova čišćenja i održavanja javnih površina sklopljenog sa gradom Biogradom na Moru.

Pometanje i čišćenje javnih površina vrši se temeljem godišnjih planova održavanja čistoće koje donosi „Bošana“ d.o.o., a usvaja ih Grad.

Čišćenja se vrše ručno, te pomoću strojeva za pometanje i čišćenje javnih površina.Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background