Prinudna pričuva

Loading
loading..

Prinudna pričuva

Prinudni upravitelj

Ukoliko suvlasnici ne preuzmu obvezu upravljanja zgradom, zakonom je jedinici
 lokalne samouprave (grad ili općina) dano ovlaštenje da u funkciji zaštite javnog interesa
 imenuje prinudnog upravitelja.

Prinudni upravitelj upravlja zgradom u ime i za račun suvlasnika, ali granice njegovih ovlasti ne određuju suvlasnici, već zakonodavac. Ako se na zgradi pojave određena oštećenja koja ugrožavaju treće osobe, hitne i nužne popravke na teret suvlasnika čak i protiv njihove volje, a u cilju zaštite života i zdravlja poduzima prinudni upravitelj.

Također s računa prinudne pričuve plaća se osiguranje zgrade, te naknada upravitelju
 (prinudnom) koja je ista kao i naknada za redovnu upravu.

Odlukom o određivanju prinudnog upravitelja radi obavljanja poslova upravljanja nekretninama; KLASA:370-01/09-01/01 URBROJ:2198/16-01-09-1, Grad Biograd na Moru imenovao nas je za obavljanje poslova prinudnog upravitelja na nekretninama za koje suvlasnici nisu osigurali upravljanje i održavanje tim nekretninama na području Grada Biograda na Moru, sve na način određen čl.384 Zakona o vlasnitvu i drugim stvarnim pravima (upravljanje i održavanje zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade iz čl.377. Zakona o vlasnitvu i drugim stvarnim pravima ).

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background