Spriječavanje sukoba interesa

Loading
loading..

Na temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/11) Direktor Bošane d.o.o. Kralja Petra Svačića 26, Biograd na Moru, donosi:

 

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA NARUČITELJ NE
SMIJE SKLAPATI UGOVORE O JAVNOJ NABAVI

 

I.

Na temelju članka 13. st.9. toč 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) naručitelj Bošana d.o.o. u sukobu je interesa i ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektom:

LIBAR Ustanova za obrazovanje odraslih, Biograd na Moru

II.

Sukladno zakonskoj obvezi ovaj popis objavljuje se na internetskoj stranici naručitelja.

U Biogradu na Moru, 18. prosinca 2012. godine

Klasa:363-06/12-01/17
Ur. Br:2198/16-04-12-01

BOŠANA d.o.o.
Direktor
Krunoslav Pešić dipl.oec

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background