Transparentno i javno

Godišnja financijska izvješća

Sukladno odredbama članka 19. Zakona o računovodstvu (Narodne novine, br. 78/15, 120/16, 116/18, 42/20 i 47/20, u daljnjem tekstu: Zakon) poduzetnici i druge pravne i fizičke osobe iz članka 4. stavka 3. Zakona dužni su sastavljati godišnje financijske izvještaje u obliku, sadržaju i na način propisan Zakonom i na temelju njega donesenim propisima.

Godišnje financijske izvještaje čine:

  • izvještaj o financijskom položaju (bilanca)
  • račun dobiti i gubitka
  • izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti
  • izvještaj o novčanim tokovima
  • izvještaj o promjenama kapitala
  • bilješke uz financijske izvještaje.

Mali i mikro poduzetnici dužni su sastavljati bilancu, račun dobiti i gubitka i bilješke uz financijske izvještaje.

+385 23 384 363

cistoca@bosana.hr