Transparentno i javno

Savjetovanje s zainteresiranom javnošću

Vlada Republike Hrvatske prihvatila je Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN 140/09).  

U cilju pravodobnog, potpunog i točnog informiranja javnosti o svojemu radu, na mrežnim  stranicama  dostupna je mogućnost tridesetodnevnog savjetovanja sa zainteresiranim javnostima, a koja se provode o nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba. Cilj uključivanja zainteresirane javnosti i provođenja ovih savjetovanja u postupak donošenja strateških dokumenata i akata kojima se utječe na interese krajnjih korisnika,  je prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti i uočavanje slabosti i negativnih učinaka javnih politika koje je moguće i potrebno na vrijeme otkloniti. 

+385 23 384 363

cistoca@bosana.hr