Pometanje i čišćenje javnih površina

ČIŠĆENJE JAVNO PROMETNIH POVRŠINA

Pored usluga prikupljanja i odvoza smeća,  radna jedinica Čistoća vrši i usluge pometanja i pranja javnih površina i povremenih čišćenja plaža. Navedena usluga obavlja se na temelju Ugovora o međusobnim pravima i obvezama glede povjeravanja poslova čišćenja i održavanja javnih površina sklopljenog sa gradom Biogradom na Moru.

Pometanje i čišćenje javnih površina vrši se temeljem godišnjih planova održavanja čistoće koje donosi „Bošana“ d.o.o., a usvaja ih Grad.

Čišćenja se vrše ručno, te pomoću strojeva za pometanje i čišćenje javnih površina.

Image

+385 23 384 363

cistoca@bosana.hr