Napravljeno u službi građana

Reciklažno dvorište

Građani mogu otpad (građevinski, krupni, elektronski, i sl.) samostalno dovesti na reciklažno dvorište. Ta se usluga ne naplaćuje i odnosi se isključivo na korisnike komunalne usluge na području Grada Biograda na Moru.
Radni dan
Od 07:00 do 19:00 sati
Subota
od 07:00 do 17:00 sati
Reciklažno dvorište je zatvoreno nedjeljom i blagdanima.

Saznajte kako koristiti dvorište

Kako koristiti

Kategorije otpada
 • papir i karton
 • višeslojna ambalaža
 • staklena ambalaža
 • plastika i plastična ambalaža
 • drvo (uključujući namještaj i drvenu ambalažu)
 • željezo i obojeni metali
 • električni i elektronički uređaji
 • otpadne gume
 • tekstil (odjeća i obuća)
 • biorazgradivi otpad (granje i ostaci od orezivanja živice do 3 m³)
 • građevni otpad (do 200 kg jednom u 6 mjeseci po korisniku)
 • baterije i akumulatori
 • lijekovi
 • boje, tinta, toneri
 • ljepila, smole
 • otpadna ulja (i jestiva i motorna) i masti
 • metalna ambalaža pod tlakom
 • ambalaža od opasnih tvari
 • fluorescentne i štedne žarulje
 • sredstva za čišćenje (kiseline, lužine, otapala)

Napomena: Dodatne detalje i pojašnjenja po vrstama otpada možete pogledati u Pravilniku o gospodarenju otpadom NN 106/2022. DODATAK II. na ovoj poveznici.

Brošura:

+385 23 384 363

cistoca@bosana.hr